Jogi képviselet

now browsing by category

 

Ki fizet kártérítést fuvarozásból eredő károk esetén?

A fuvarozás során számtalan veszélynek van kitéve a gépjármű és a szállítmány is. Egy közlekedési balesetben megsérülhet a rakomány, a gépkocsivezető, a jármű és a baleset többi résztvevője is. Ki felel a károkért és ki téríti meg azokat? Hová forduljunk, ha megtörtént a baj?

A fuvarozó a fuvarozási szerződésben azt vállalja, hogy az árucikket hiánytalanul, sértetlenül és időben kiszolgáltatja a megrendelőnek. Ha ezen feltételeknek nem mindegyike teljesül, az felveti a fuvarozó felelősségét. Ekkor a fuvarozó előrelátásától függ, hogy miképp tudja megtéríteni a kárt a megrendelő részére, azaz igénybe tudja-e venni valamelyik biztosítását.

Balesetből adódó károk

Egy baleset során a tehergépjármű és maga az áru is jelentős károkat okozhat. Ha a káresemény okozója maga a fuvarozó, akkor a károkat a kötelező felelősségbiztosítás terhére megtéríti a biztosító, legyen ez egy ledöntött kerítés, vagy egy figyelmetlenségből adódó helytelen parkolás.

Ha a biztosító nem téríti meg a kárt, – mert nem a megfelelő biztosítást kötötték a szerelvényre, vagy egyéb kizáró ok merül fel – a fuvarozónak abban az esetben is kártérítési kötelezettsége van a sértett felé.

Árukár

A fuvarozás során az áru felrakásától a lerakásig a szállító felel a rakomány épségéért.

Ha az árut kár éri, ezt a kárt az eladó számára valakinek meg kell térítenie. Azért, hogy ezt a felelősséget a szállítmányozó cég továbbháríthassa, CMR biztosítást köt, így a meghatározott esetekben a biztosító megtéríti a kárt.

A CMR biztosítás nem fizet olyan esetekben, ha a baleset során az áru nem rongálódott meg, csak 3. félt érint a káresemény-arra a KGFB-t lehet igénybe venni.

Mikor nem fizet a biztosító?

A kártérítések kifizetésénél kivételt képez a szándékos károkozás, vagy azok a káresemélyek, amik súlyos gondatlanságból eredően történtek meg. Ez esetben a fuvarozó köteles a kárt teljes egészében kifizetni.

Fontos! A fuvarozó felel az alkalmazottai és megbízottai mulasztásaiért vagy egyéb cselekményért. A felelősségi kártérítést tehát a fuvarozó cég nem háríthatja át az alkalmazottjára!

Munkahelyi baleset

Munkahelyi balesetről beszélhetünk, ha a munkavállalót munkavégzéssel kapcsolatban éri baleset, a helyszíntől és időtől függetlenül. Munkahelyi balesetnek minősül, ha a munkavállalót étkezés, tisztálkodás, anyagok vétele közben éri baleset, illetve munkabalesetnek kell tekinteni az utazás közben ért balesetet is, ha az a munkáltató szervezésében történik. Vagyis nem munkabaleset, ha a munkáltató pl. tömegközlekedéssel vagy saját gépjárművével utazás közben balesetet szenved.

Súlyos munkabalesetről beszélhetünk, ha a munkavállaló a sérülés következtében elhuny, illetve a baleset következtében 1 éven belül életét veszti, valamilyen érzékszervét elveszti, vagy jelentős mértékben károsodik, maradandó egészségkárosodást, személyi sérülést szenved, a munkahelyi baleset következtében csonkolásos beavatkozást szenved el (legalább egy ujj percét elveszti), illetve akár a beszédi képességében szenved károsodást.

Igénybe vehető ellátások munkahelyi baleset esetén:

Baleseti ellátás: baleseti táppénz, járadék és  egészségügyi szolgáltatás illeti meg. Pl. 100%.os térítés a gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és ellátás vonatkozásában.

Baleseti táppénz: munkahelyi baleset miatt bekövetkezett keresőképtelenség alapján 1 évig járhat táppénz, amely további 1 évvel meghosszabbítható. Baleseti táppénz akkor is jár, ha a munkahelyi baleset a biztosítás fennállása alatt, vagy azt megszűntét követő 3. napon belül történik meg.

Baleseti járadék: munkahelyi baleset következtében sérülés eléri a rokkantság 15%-át, de nem éri el a rokkantsági nyúgdíj mértékét, illetve azt nem kaphat még. 15-25% közötti munkaképesség csökkenés esetén a baleseti járadék 2 évig jár, e fölött nincs időbeli korlátozás.